Willibrord
 
Lied 25
Vers 1:Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden
en eren U als onze Heer
met liedren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o eerstgeboorne uit de dood
zich diep ootmoedig buige.

Vers 2:Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U d' eerkroon opgedragen.
Geheel de aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.

Vers 3:U, die als Heer der heerlijkheid
verrees tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Ja, halleluja, zie Hij komt!
Juicht, mensen, englen samen.
met vreugd, waar alles bij verstomt.
Juicht allen! Amen, amen.

 
naar boven

Lied 26
Vers 1:Ja, de Trooster is gekomen,
Jezus ging van d' aarde heen.
Jezus, van u opgenomen,
liet, o kerk, u niet alleen.
De beloofde werd gezonden
en de kracht uit God kwam neer.
't Past ons juichend, keer op keer,
zijn verschijning te verkonden.
Heden is het pinksterfeest.
Looft en dankt de Heilge Geest!

Vers 2:Looft de Geest, die van de Vader
en de Zoon is uitgegaan.
Zingt Hem psalmen altegader,
roept zijn naam uit, bidt Hem aan.
Hem die, gaaf en gever tevens,
uitzendt en gezonden wordt,
God is, en wordt uitgestort.
Looft, o volk, de Geest des levens,
Hem die schept en wederschept,
die g' in 't hart ontvangen hebt!

Vers 3:Looft de Geest, Hij zal niet wijken
van de kerk, met bloed gekocht.
Zijn nabijheid zal steeds blijken,
hoe de vijand woeden mocht.
Vreest niet, o gezochte schapen,
vrees niet weergevonden ziel,
zo de nacht u overviel.
Zou de Geest des Heren slapen?
Waakt Hij, schoon geen oog Hem ziet,
voor de kleine kudde niet?

Vers 4:Geest der kennis, Geest der waarheid,
der genade, der gebe╦ćn,
leer ons wandlen bij uw klaarheid
in de heilverborgenhe╦ćn.
Doe ons Abba, Vader, bidden,
zeggen: Jezus onze Heer,
geven U in alles d' eer.
Zweef in der gemeenten midden,
om te heilgen d' offerand'
van hun hart en mond en hand.

Vers 5:Trooster, zalver, Gij zult komen
op 't gebed, door U verwekt.
Van uw regens, van uw stromen
wordt eens d' aarde gans bedekt!
Liefd' en ijver zullen blaken,
waar reeds alles scheen verkwijnd,
als de pinksterzon verschijnt.
Noordenwind, o wil ontwaken.
zuidenwind, doorwaai de hof.
Heilge Geest, U zij de lof!

 
naar bovenPagina terugPagina terug Het opgevraagde tekstgedeelte beslaat meerdere hoofdstukken.
Pagina van 41
Geschrift toevoegen ter vergelijking:
Pagina verderPagina verder