Willibrord
 
Lied 26
Vers 1:Ja, de Trooster is gekomen,
Jezus ging van d' aarde heen.
Jezus, van u opgenomen,
liet, o kerk, u niet alleen.
De beloofde werd gezonden
en de kracht uit God kwam neer.
't Past ons juichend, keer op keer,
zijn verschijning te verkonden.
Heden is het pinksterfeest.
Looft en dankt de Heilge Geest!

Vers 2:Looft de Geest, die van de Vader
en de Zoon is uitgegaan.
Zingt Hem psalmen altegader,
roept zijn naam uit, bidt Hem aan.
Hem die, gaaf en gever tevens,
uitzendt en gezonden wordt,
God is, en wordt uitgestort.
Looft, o volk, de Geest des levens,
Hem die schept en wederschept,
die g' in 't hart ontvangen hebt!

Vers 3:Looft de Geest, Hij zal niet wijken
van de kerk, met bloed gekocht.
Zijn nabijheid zal steeds blijken,
hoe de vijand woeden mocht.
Vreest niet, o gezochte schapen,
vrees niet weergevonden ziel,
zo de nacht u overviel.
Zou de Geest des Heren slapen?
Waakt Hij, schoon geen oog Hem ziet,
voor de kleine kudde niet?

Vers 4:Geest der kennis, Geest der waarheid,
der genade, der gebe╦ćn,
leer ons wandlen bij uw klaarheid
in de heilverborgenhe╦ćn.
Doe ons Abba, Vader, bidden,
zeggen: Jezus onze Heer,
geven U in alles d' eer.
Zweef in der gemeenten midden,
om te heilgen d' offerand'
van hun hart en mond en hand.

Vers 5:Trooster, zalver, Gij zult komen
op 't gebed, door U verwekt.
Van uw regens, van uw stromen
wordt eens d' aarde gans bedekt!
Liefd' en ijver zullen blaken,
waar reeds alles scheen verkwijnd,
als de pinksterzon verschijnt.
Noordenwind, o wil ontwaken.
zuidenwind, doorwaai de hof.
Heilge Geest, U zij de lof!

 
naar boven

Lied 27
Vers 1:O, Schepper, Geest, woon in uw kerk,
schenk haar het heil van Christus' werk,
stort hemelgaven in haar uit,
bereid haar toe als reine bruid.

Vers 2:Lof zij uw naam, Heilige Geest.
Gij kwaamt met kracht op 't pinksterfeest.
G' ontsluit een volheid van gena,
de vrucht van 't kruis van Golgotha.

Vers 3:O Heilge Geest, die eeuwig leeft,
de Trooster, die ons bijstand geeft,
Gij spreekt van heil en zaligheid
van oudsher voor ons toebereid.

Vers 4:Uw krachten werken door het woord,
nooit wordt vergeefs uw taal gehoord.
Uw lamp schijnt in het duister hart,
uw licht verblindt wie zich verhardt.

Vers 5:Laat U mijn hart een tempel zijn,
maak toch mijn leven nieuw en rein.
Regeer mij door uw levend woord.
Geleid ook als Gods kindren voort.

Vers 6:O Geest, die al Gods heil ontvouwt,
schenk ons uw gaven zevenvoud,
ontspring in ons als een fontein
die leven wekt in de woestijn.

Vers 7:Wanneer des vijands strijdkreet klinkt,
geeft dat de moed ons niet ontzinkt.
Weersta de satan met uw kracht,
want hij belaagt ons dag en nacht.

Vers 8:Geest van de Vader en de Zoon,
terneergedaald van Christus' troon,
die met de Heiland voor ons pleit,
breng al Gods volk tot heerlijkheid.

Vers 9:U, Vader, U zij eeuwig eer!
Lof zij U, Christus, onze Heer!
U, Geest, van beiden uitgegaan,
geprezen zij uw grote naam!

 
naar bovenPagina terugPagina terug Het opgevraagde tekstgedeelte beslaat meerdere hoofdstukken.
Pagina van 41
Geschrift toevoegen ter vergelijking:
Pagina verderPagina verder