Willibrord
 
Lied 30
Vers 1:Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam.
U, eeuwig Vader, U verheft al 't schepsel saam.
Zingt serafs, englen, zingt, heft aan, gij machten, tronen,
onafgebroken rijz' uw lied op hoge tonen.
Gij, driemaal heilig zijt G' o God der legerscharen,
dat aard' en hemel steeds uw grootheid openbaren.

Vers 2:U looft d' apostelschaar in heerlijkheid, o Heer.
Profeten, martelaars vermelden daar uw eer.
Door heel uw kerk wordt steeds, daarboven, hier beneden,
in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden.
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen.

Vers 3:U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon.
Lof uwen eigenen, uw eengeboren Zoon.
Lof uwen Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ten Leidsman op den weg naar 't eeuwig zalig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde,
U loov', wat loven kan, in hemel en op aarde.

Vers 4:U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
u, 's Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid.
Het mensdom lag in schuld en vloek voor God verloren.
Gij werdt, de mens tot heil uit ene maagd geboren.
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen,
zo baandet G' ons de weg, om weer tot God te komen.

Vers 5:"Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand,
totdat G' als Rechter eens de laatste vierschaar spant.
Laat ons in gene nood uw bijstand ooit ontberen.
Gij kocht ons met uw bloed; blijf, Heiland, ons regeren,
blijf ons, uw erfenis, door uwe macht bewaren,
wil met uw heilgen ons voor uwen troon vergaren."

Vers 6:Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al de dag.
Geef, dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag.
Geef, dat wij bij uw komst onstrafflijk wezen mogen.
Ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen.
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen.
Zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

 
naar boven

Lied 31
Vers 1:God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen,
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

Vers 2:De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden.
zijn sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden.
De adem van zijn lippen overmant
de tegenstand.

Vers 3:De Heilge Geest, die in de waarheid leidt,
doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten.
Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten.
Zo bouwt Hij Christus' kerk van land tot land
met vaste hand.

 
naar bovenPagina terugPagina terug Het opgevraagde tekstgedeelte beslaat meerdere hoofdstukken.
Pagina van 41
Geschrift toevoegen ter vergelijking:
Pagina verderPagina verder